Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

לבוש ותכשיטים: שאלה של זהות

אוסף הלבוש והתכשיטים של קהילות ישראל במוזיאון ישראל הוא מן הגדולים והמקיפים בעולם. המגוון הרחב של מערכות הלבוש הטקסי והתכשיטים המוצג בגלריה מעניק מבט אל תרבותם העשירה והמרתקת של יהודים מקהילות שונות - מרביתן מארצות האסלאם ומיעוטן ממרכז אירופה ומזרחה - מסוף המאה ה-19 ועד לאמצע המאה ה-20. 

הבגדים והתכשיטים חושפים צבעוניות עשירה, מלאכת מחשבת שבחלקה נעלמה מהעולם, וחומרים בעלי איכויות ומרקמים נדירים, כמו בתכשיטי כלה יהודייה מאפגניסתאן. 

פריטים כמו לבוש חסידי לשבת מירושלים או שכמיה לגבר ממרוקו מלמדים על הלבוש לא רק ככסות, אלא גם כטקסט תרבותי עשיר, המעיד הן על זהותו האישית של הלובש הן על השתייכותו החברתית ומעמדו הכלכלי. 
חזותם החיצונית של יהודי התפוצות משקפת את המתח בין היבדלות להיטמעות, אשר אפיין את הקיום היהודי בגולה לאורך הדורות. בתקופות שונות נכפו על היהודים סממנים מבדילים, בצווי שלטון מוסלמיים ונוצריים כאחד. לעתים בחרו היהודים לסמן את עצמם בציצית, כגון הטלית מתימן ששימשה גם כבגד יומיומי, ובכיסויי ראש מיוחדים, כמו עיטור הראש והפאה לאישה ממרוקו. לעתים אף שילבו בבגדיהם כתב עברי וסמלים המזוהים עם המסורת היהודית, כמו קמיע ה"שיויתי" מאיראן. אולם במרבית המקרים היה לבוש היהודים דומה מאוד ולעתים אף זהה ללבושם של בני המקום.