Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

השנה העברית ומחזור המועדים

"ויאמר אלוהים יהי מאורות ברקיע השמים להבדיל בין היום ובין הלילה והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים" (בראשית א: יד).

מניין השנים ביהדות הֵחֵל מבריאת העולם כפי שהיא מסופרת בספר בראשית. מאז ועד היום מאורות הרקיע משמשים אותנו לקביעת הזמנים והמועדים. שקיעת השמש וזריחת הכוכבים מציינים את ראשיתו של יום חדש; גבולות השבוע נגזרים מששת ימי הבריאה - הם ששת ימי החול שלנו - ומן היום השביעי שאלוהים נח בו ממלאכתו - הוא יום קידוש השבת.

מחזור השנה העברית בתצוגת הקבע ערוך לפי חגים ומועדים בעלי תוכן ומנהג משותפים. השבת במרכז ובסמוך לה שלושת הרגלים המשמרים את זכרון אירועי העבר המכוננים בתולדות העם היהודי, בזמן יציאת מצרים: חג הפסח, חג השבועות וחג הסוכות.

בין הפריטים הנדירים והמרשימים של חגים אלו ניתן לראות קערת סדר פסח מוקדמת (משנת 1480 בקירוב). הקערה היא אחת מן החפצים המועטים ששרדו מספרד טרם גירוש היהודים.

באולם זה גם עומדת הסוכה המצוירת מפישאך שבדרום גרמניה שצוירה במאה ה-19 והוברחה בדרך מסתורית לירושלים עם עליית הנאצים לשלטון.

באולם ימי המועד והזיכרון מוצגים הימים הנוראים, שבהם רגשות של תקווה וציפייה לשנה חדשה וטובה כרוכים בחששות, חשבון נפש וכפרה על עוונות.

לצדם מיוצגים המועדים שנקבעו בחוק עם הקמתה של מדינה ישראל: יום הזיכרון לשואה ולגבורה ויום הזיכרון לזכר חיילי צה"ל ואנשי כוחות הביטחון, לוחמי המחתרות ולוחמים בצבא הבריטי ונפגעי פעולות האיבה. באולם זה מוקרנת עבודת וידיאו המייצגת את חגיגות יום העצמאות שנקבע אף הוא כיום חג עם הקמת המדינה. מועדים של רוממות־רוח ושמחה המציינים זמנים שהעם היה נתון בהם לאיום של חורבן אך לבסוף ניצל בדרך הנס הם נושא האולם בו מוצגים חג הפורים וחג החנוכה. באולם זה תצוגה מרהיבה של עשרות חנוכיות מכל קהילות ישראל ברחבי העולם.

  ד"ר רחל צרפתי