Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

המאה ה-7 עד ה-4 לפני הספירה

אנגלית
צלמית בדמות נית, אלה מקומית קדומה בדלתה, נערצה כאלת הציד והמלחמה

צלמית בדמות נית, אלה מקומית קדומה בדלתה, נערצה כאלת הציד והמלחמה

צלמית בדמות ודג'ת, גבירת הדלתה, המתוארת על מאפייניה החייתיים - אישה בעלת ראש אריה ולראשה הקוברה

צלמית בדמות ודג'ת, גבירת הדלתה, המתוארת על מאפייניה החייתיים - אישה בעלת ראש אריה ולראשה הקוברה

צלמית של אל הירח יעח ולראשו גלגל ירח וסהר

צלמית של אל הירח יעח ולראשו גלגל ירח וסהר