Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.
תנאי שימוש באתר מוזיאון ישראל

תנאי שימוש באתר מוזיאון ישראל

 

1. כללי

 

1.1 אתר "מוזיאון ישראל" בכתובת www.imj.org.il (להלן: "האתר"), מופעל על ידי מוזיאון ישראל (חל"צ), מספר תאגיד 520028275, מדרך רופין 11, ירושלים (להלן: "המוזיאון").

 

1.2 האתר מציג מידע כללי אודות המוזיאון ואודות תערוכות, אירועים וחוגים המתקיימים בו ואף מאפשר, בין היתר, לרכוש כרטיסים או מינויים לתערוכות במוזיאון, להירשם לפעילויות שונות לרבות חוגים קייטנות ומתן תרומות למוזיאון.

 

1.3 תנאי השימוש להלן (להלן: "תנאי השימוש") מסדירים את היחסים בין המוזיאון לבין כל אדם הגולש ו/או העושה שימוש באתר, במידע, בתכנים ובשירותים הכלולים בו  (להלן:  "המשתמש" או, ביחס למשתמש שרכש שירותים או מוצרים דרך האתר – "הלקוח"). מובהר כי כל שימוש (לרבות רכישה של שירותים או מוצרים באתר) כאמור כפופים לתנאי השימוש.

 

1.4 בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי השימוש לבין תנאים, הוראות או פרסומים שונים המפורסמים בכל אמצעי מדיה אחרים, יגברו הוראות תנאי השימוש.

 

1.5 זמינות המידע, התכנים והשירותים במסגרת האתר אינה תמידית ולעיתים אף כפופה להוראות הדין או להסכמים של המוזיאון ו/או מי מטעמו עם צדדים שלישיים, לפיכך המוזיאון יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לעדכן ו/או לבטל ו/או להסיר יישום, שירות או תוכן ספציפי מהאתר, מעת לעת, באופן מידי וללא התראה מראש ובכפוף לדין החל, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

 

1.6 תנאי השימוש חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב).

 

1.7 החלוקה בתנאי השימוש לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות. כל האמור במסמך זה בלשון זכר - אף נקבה במשמע. כל האמור במסמך זה בלשון יחיד - אף רבים במשמע.

 

2. שימוש באתר

 

2.1 השימוש באתר ובתכנים המוצעים בו ניתן כמות שהוא (as-is). כל המידע והנתונים הכלולים באתר, לרבות מידע אודות השירותים או המוצרים המוצעים דרך האתר, מעודכנים ונכונים אך ורק למועד הרלוונטי בו נעשה בהם שימוש.

 

2.2 השימוש באתר הינו פתוח וזמין לכולם, ללא תשלום (למעט עבור השירותים או המוצרים המוצעים דרכו, ככל ונקבעה תמורה בעבורם).

 

2.3 היה והמשתמש עושה שימוש באתר עבור אדם או תאגיד אחר, המשתמש מתחייב כי יש בידיו את כל ההסכמות, ההיתרים והאישורים להתקשר בשם אותו אדם או תאגיד. המשתמש מתחייב לשפות את המוזיאון ו/או מי מטעמו בכל נזק או אבדן שייגרמו למוזיאון ו/או מי מטעמו כתוצאה מתביעה ו/או דרישה שתועלה על ידי אדם או תאגיד בגין שימוש באתר בשמם על ידי המשתמש.

 

2.4 רישומי המחשב של המוזיאון בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

 

3. הגבלת השימוש באתר

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהא המוזיאון רשאי למנוע ממשתמש מלעשות כל שימוש באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

 

3.1 המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

 

3.2 המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש;

 

3.3 המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במוזיאון ו/או במי מטעמו ו/או בצד ג' כלשהו, לרבות משתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר.

 

4. רכישה באמצעות האתר

 

כללי

 

4.1 כל הזמנה של שירותים או מוצרים (לרבות, רכישת כרטיסי כניסה לתערוכות במוזיאון, רכישת מנויים, רישום לחוגים, רישום לקייטנות וכיו"ב) באמצעות האתר כפופה לאישור המוזיאון. המוזיאון שומר לעצמו את הזכות לאשר, לדחות או להגביל הזמנה כלשהי, על פי שיקול דעתו הסביר בנסיבות העניין (לדוגמא, סיום הצגת תערוכות, אי פתיחת חוג, סירוב חברות כרטיסי אשראי, וכו') ולא תתקבל כל טענה ו/או דרישה כלפי המוזיאון בקשר לכך.

 

4.2 כל הסכומים והמחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ (במידה וחל תשלום מע"מ על הרכישה לפי כל דין). המוזיאון רשאי לעדכן את מחירי השירותים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם באתר בעת השלמת תהליך ההזמנה. אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה על ידי המשתמש, יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים. מובהר כי המחירים לא יעודכנו ביחס להזמנה שכבר אושרה.

 

4.3 תנאי לביצוע הזמנות באמצעות האתר הוא החזקה של המשתמש בכרטיס אשראי תקף (שלא הוגבל או נחסם מכל סיבה שהיא). יתאפשר שימוש בכרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שלמוזיאון הסכם עם החברה המנפקת. היה והמשתמש עושה שימוש בפרטי כרטיס אשראי של צד שלישי כלשהו, המשתמש מתחייב בזאת כי השימוש בכרטיס האשראי הנ"ל נעשה על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של כרטיס האשראי, וכי המשתמש יישא בלעדית באחריות המלאה וישפה את המוזיאון באופן מידי בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים של כרטיס האשראי או צד שלישי כלשהו כלפי המוזיאון ו/או מי מטעמו בקשר לשימוש של המשתמש בכרטיס אשראי כאמור.

 

4.4 אם המשתמש הינו קטין, הוא רשאי להשתמש באתר או לרכוש שירות אך ורק באישור הורה ו/או אפוטרופוס חוקי. המוזיאון שומר לעצמו את הזכות לסרב להעניק שירות, וכן לבטל עסקאות ו/או הזמנות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, בכל מקרה שהמשתמש הינו מתחת לגיל 18.

 

ביצוע הזמנות

 

4.5 במסגרת הזמנת השירותים דרך האתר, ייתכן ויידרש המשתמש למסור פרטים רלוונטיים הנדרשים לצורך ביצוע ההזמנה (למשל, פרטי המשתמש, אמצעי תשלום, בחירת מועד ביקור, וכיו"ב). יש להקפיד על מסירת הפרטים הנדרשים באופן מדויק ועדכני. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים ו/או לא עדכניים, המוזיאון לא יוכל להבטיח שההזמנה תיקלט ו/או תתבצע. המוזיאון לא יישא בכל אחריות בגין טעות שביצע המשתמש בהקלדת נתונים כאמור בקשר עם ביצוע ההזמנה.

 

4.6 לאחר ביצוע ההזמנה, יבצע המוזיאון בדיקה של פרטי כרטיס האשראי או אמצעי התשלום בו נעשה שימוש לצורך ביצוע ההזמנה. עם אישור ההזמנה, יישלח למשתמש בדוא"ל אישור הזמנה (בהתאם לפרטים שנמסרו  בעת עריכת ההזמנה). במקרה בו לא אושרה ההזמנה על-ידי חברת האשראי, יקבל המשתמש הודעה מתאימה על כך בעת ביצוע ההזמנה והוא יידרש למסור אמצעי תשלום חלופי או לספק מידע נוסף, לפי העניין. קבלת האישור האמור בדבר עריכת ההזמנה אינה מהווה אישור של המוזיאון בדבר זמינות השירותים (לדוג', ככל והמוזיאון לא יוכל לספק את הכרטיסים בעבור תערוכה ו/או לא ניתן יהיה לספק כרטיסים למועד המבוקש) ו/או שירות כלשהו של ההזמנה, והמוזיאון שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל הזמנות אשר אין באפשרותו לספק במועד המבוקש ו/או ליצור קשר עם המשתמש לצורך שינוי פרטי ההזמנה לאחר ביצועה.

 

4.7 המוזיאון רשאי לשנות, להחליף או לבטל בכל עת איזה מהשירותים המוצגים דרך האתר. היה והמוזיאון אינו יכול לספק שירות כלשהו, לא יהא המוזיאון מחויב באספקתו, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה כלפי המוזיאון.

 

4.8 תמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את המוזיאון, בכל צורה ודרך שהיא.

 

4.9 המוזיאון עושה ככל יכולתו לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות ובכפוף לאמור בדין החל, המוזיאון לא יישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

 

4.10 כרטיסים שיוזמנו דרך האתר יישלחו למזמין בדואר אלקטרוני ו/או הודעת SMS כפי שנמסרו בידי המזמין כחלק מהליך רכישת הכרטיסים באתר. בכל מקרה של אי הגעת כרטיסים למזמין, ניתן יהיה לקבלם בקופת המוזיאון עם הצגת תעודה מזהה ו/או אמצעי התשלום באמצעותו הוזמנו הכרטיסים, כתנאי לאיסוף הכרטיסים. כרטיסים מוזלים לקהל של סטודנטים, אזרחים ותיקים וכיו"ב יימכרו ו/או יימסרו למזמין בכפוף להצגת האישור הרלוונטי המקנה את הזכאות לפי דרישת המוזיאון, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. באחריות המזמין להציג בפני המוזיאון את האישור הרלוונטי המקנה את הזכאות. מובהר כי המוזיאון יהיה רשאי שלא להתיר את כניסתו של אדם אשר רכש כרטיס מוזל ולא הציג בפני המוזיאון את אישור הזכאות, כמפורט לעיל. ברכישת מנויים למוזיאון יישלחו כרטיסי הכניסה למוזיאון ו/או מדבקות חידוש הכניסה לכתובת שהזין המזמין בעת הרישום באתר.

5. ביטול עסקאות

 

5.1 תוקף כרטיסי כניסה; ביטול רכישת כרטיסי כניסה

 

5.1.2 כרטיס כניסה יהיה בתוקף שנתיים ממועד רכישתו. לקוח יהיה רשאי לבטל עסקה לרכישת כרטיסי כניסה למוזיאון שנרכשו דרך האתר בכל עת כל עוד לא מימש את הכרטיס, ובלבד שלא חלפו שנתיים ממועד העסקה. על אף האמור, לקוח יהיה רשאי לבטל עסקה לרכישת כרטיסי כניסה לאירועים ופעילויות ספציפיות שנרכשו דרך האתר בכל עת, ולא יאוחר מ-48 שעות טרם תחילת האירוע או הפעילות הרלוונטית.

 

5.1.3 במקרה של ביטול כאמור, יחזיר המוזיאון ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, יבטל את חיובו של הלקוח בשל העסקה (ככל וטרם חויב) וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור.

 

5.1.4 המשתמש יהיה רשאי להודיע למוזיאון על ביטול עסקה בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן:

 

 • בדואר אלקטרוני: info@imj.org.il 
 • באמצעות קישור ייעודי למסירת הודעות לביטול שיופיע באתר.
 • בהגשת פניה בע"פ לקופת המוזיאון.
 • בדואר רשום למוזיאון בכתובת: מוזיאון ישראל, מחלקת שירות למבקר, שדרות רופין 11, ירושלים 9171002.

 

5.2 תוקף מנויים; ביטול מנויים; הקפאת מנויים למוזיאון

 

5.2.1 מנוי הנרכש באמצעות האתר יהיה בתוקף למשך 12 חודשים, החל ממועד ההזמנה. בתום תקופה זו, יפקע המנוי של המשתמש ועמו כל ההטבות הנלוות אשר להן הוא זכאי מתוקף השתייכותו למי מהמסלולים במנויים. המשתמש יהיה זכאי לחדש המנוי, בכפוף לתשלום דמי מנוי בהתאם למחירון המוזיאון במועד החידוש.

 

5.2.2 המנוי ניתן לביטול על ידי הלקוח בכל עת (באמצעות מסירת הודעה כאמור בסעיף ‏5.2.5 להלן). בוטל המנוי, ינכה המוזיאון את התמורה היחסית בגין ימי חברותו של הלקוח במנוי עד למועד קבלת הודעת הביטול מידי הלקוח.

 

5.2.3 ניתן להקפיא מנוי למוזיאון לתקופה שאינה עולה על 6 חודשים ובלבד שלקוח יהיה רשאי להודיע על הקפאת מנוי כאמור פעם אחת במהלך תקופת המנוי. הקפאת מנוי אינה כרוכה בתשלום. תקופת ההקפאה תתווסף לתאריך סיום המנוי. אין אפשרות להקפיא תשלום, גם אם התשלום בוצע בעסקת תשלומים ולא יינתן החזר כספי בגין תקופת ההקפאה. לא ניתן לנייד או להעביר תקופת ההקפאה ממנוי אחד למנוי אחר. לא ניתן להקפיא מנוי רטרואקטיבית.

 

5.2.4 את בקשת הביטול/הקפאת מנוי יש לשלוח, באחת מהדרכים המפורטות להלן:

 

 • בדואר אלקטרוני: members@imj.org.il 
 • באמצעות קישור ייעודי למסירת הודעות לביטול שיופיע באתר.
 • בהגשת פניה בע"פ לקופת המוזיאון בצירוף כרטיסי המנוי.
 • בדואר רשום למוזיאון בכתובת: מוזיאון ישראל, מחלקת מנויים, שדרות רופין 11, ירושלים 9171002.

 

5.3 ביטול חוגים/ קורסים במוזיאון;

 

5.3.1 לקוח אשר ביקש לבטל את השתתפותו בחוג או קורס שנרכש דרך האתר, בטרם חלפו 14 ימים מיום השלמת עסקת הרכישה, או מהיום בו נמסר לו מסמך בכתב בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר, שלא עקב הפרת התחייבויותיו של המוזיאון, בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור המפגש הראשון בחוג או בקורס להתקיים, יהיה זכאי להחזר כספי מלא. במקרה של ביטול כאמור, יחזיר המוזיאון ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, יבטל את חיובו של הלקוח בשל העסקה (ככל וטרם חויב) וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור. המוזיאון יהיה רשאי לגבות מהלקוח דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% משווי העסקה או 100 ₪ - לפי הנמוך מביניהם.

 

5.3.2 ביקש הלקוח לבטל את השתתפותו בחוג או בקורס בחלוף 14 ימים מיום השלמת עסקת הרכישה, או מהיום בו נמסר ללקוח מסמך בכתב בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר, שלא עקב הפרת התחייבויותיו של המוזיאון לפי תקנון זה, המוזיאון יבטל את העסקה אולם יהיה רשאי לגבות מהלקוח דמי ביטול בסכומים הבאים:

 

מועד הביטול

דמי ביטול

עד יום עסקים בטרם תחילת החוג/קורס

10% מעלות החוג/קורס.

מתחילת החוג ועד 10% מהמפגשים

15% מעלות החוג/קורס

בחלוף 40%-11% מהמפגשים

חיוב עבור החלק היחסי מעלות החוג/קורס

בחלוף למעלה מ-40% מהמפגשים

ללא החזר כספי

 

 

5.3.3 את בקשת הביטול יש לשלוח, באחת מהדרכים המפורטות להלן:

 

 • בדואר אלקטרוני: service_hugim@imj.org.il 
 • באמצעות קישור ייעודי למסירת הודעות לביטול שיופיע באתר.
 • בדואר רשום למוזיאון בכתובת: מוזיאון ישראל, אגף הנוער- חוגים, שדרות רופין 11, ירושלים 9171002.

 

5.4 ביטול קייטנה;

 

5.4.1 לקוח אשר ביקש לבטל את השתתפותו בקייטנה שנרכשה באמצעות האתר, בטרם חלפו 14 ימים מיום השלמת עסקת הרכישה, או מהיום בו נמסר לו מסמך בכתב בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר, שלא עקב הפרת התחייבויותיו של המוזיאון, בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת פעילות הקייטנה, יהיה זכאי להחזר כספי מלא.  במקרה של ביטול כאמור, יחזיר המוזיאון ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, יבטל את חיובו של הלקוח בשל העסקה (ככל וטרם חויב) וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור. המוזיאון יהיה רשאי לגבות מהלקוח דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% משווי העסקה או 100 ₪ - לפי הנמוך מביניהם.

 

5.4.2 ביטל הלקוח את זכאותו להשתתף בקייטנה בחלוף 14 ימים מיום השלמת עסקת הרכישה, או מהיום בו נמסר ללקוח מסמך בכתב בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר, שלא עקב הפרת התחייבויותיו של המוזיאון לפי תקנון זה, המוזיאון יהיה רשאי לגבות מהלקוח דמי ביטול בסכומים הבאים:

 

מועד הביטול

סכומים

עד שבוע לפני מועד פתיחת הקייטנה

המוזיאון לא יגבה סכומים מהלקוח

במהלך השבוע טרם תחילת הקייטנה

10% משווי העסקה

לאחר תחילת הקייטנה

המוזיאון יגבה מהלקוח את מלוא הסכום בגין העסקה

 

 

5.4.3 את בקשת הביטול יש לשלוח, באחת מהדרכים המפורטות להלן:

 

 • בדואר אלקטרוני: service_hugim@imj.org.il 
 • באמצעות קישור ייעודי למסירת הודעות לביטול שיופיע באתר.
 • בדואר רשום למוזיאון בכתובת: מוזיאון ישראל, אגף הנוער- קייטנות, שדרות רופין 11, ירושלים 9171002.

 

5.5 על אף האמור לעיל בסעיפים 5.3 – 5.4 לעיל, מובהר כי לקוח (או הנהנה מהעסקה) שהינו אדם עם מוגבלות (כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998), אזרח ותיק (מי שמלאו לו 65 שנים) או עולה חדש (מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה), יהיה רשאי לבטל את השתתפותו בחוג/קורס ו/או בקייטנה בתוך 4 חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך הכולל את פרטי העסקה, לפי המאוחר, בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני (2) ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. תנאי נוסף לביטול כאמור הוא שההתקשרות בין המוזיאון לבין משתמש כאמור כללה שיחה, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. במקרה כזה, המוזיאון יהיה רשאי לדרוש מהלקוח להציג בפניו תעודה המוכיחה שהוא (או הנהנה מהעסקה) אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

 

5.6 בהודעת הביטול יפרט המשתמש את שמו. לצורך זירוז הטיפול בפנייה, מומלץ לציין במסגרת ההודעה גם את הסיבה לביטול, מספר הזמנה וכל פרט אחר בקשר עם ההזמנה הרלוונטית. ככל והודעת הביטול נמסרה בעל-פה, על הלקוח למסור פרט מזהה נוסף אם הוסכם עליו בעת ההתקשרות.

 

5.7 כל זיכוי כספי יועבר לכרטיס האשראי או לאמצעי התשלום בו בוצעה ההזמנה בלבד.

 

5.8 המוזיאון רשאי לבטל פעילות מכל סיבה שהמוזיאון ימצא לנכון, לפי שיקול דעתו הסביר בנסיבות העניין, לרבות מקרים של כוח עליון, הגבלות ממשלתיות ותקלות בלתי צפויות. בביטול כאמור ישיב המוזיאון לידי משתמש שרכש כרטיס לפעילות, ו/או משתמש אשר נרשם לחוג ו/או לקייטנה את התמורה ששילם בגין הכרטיס ו/או בגין השתתפותו בקורס ו/או בקייטנה, ללא ניכוי דמי ביטול. יובהר כי המשתמש לא יהיה זכאי לכל סעד נוסף בגין ביטול כאמור.

 

6. מתן תרומות

 

6.1 במסגרת האתר, המשתמש יהיה רשאי לתרום כספים למוזיאון באחת מן הדרכים האמורות: (1) באמצעות פנייה ל"אגודת ידידי מוזיאון ישראל"; (2) באמצעות האתר החיצוני www.israelgives.org מובהר כי שימוש באתר החיצוני יהיה על יסוד תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר ועל אחריותו הבלעדית של המשתמש. (3) באמצעות פניה לאחת מאגודות ידידי מוזיאון ישראל ברחבי העולם.

 

7. מדיניות פרטיות

 

7.1 הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש במסגרת השימוש באתר וכן כל נתון אחר שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודות המשתמש שהגיע ו/או יגיע לידיעת המוזיאון במסגרת השימוש באתר או ההתקשרות של המשתמש עם המוזיאון (ביחד להלן: "פרטי המשתמש"), יהיו כפופים להוראות המפורטות במדיניות הפרטיות של האתר.

 

8. קניין רוחני

 

8.1 מלוא זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהן), לרבות סימני המסחר, הסודות המסחריים וזכויות היוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר ובכל חלק בו, לרבות (ומבלי לגרוע): תכנים, עיצוב, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד - הוא של המוזיאון בלבד ו/או של צדדים שלישיים, לפי העניין והם מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות, לפי העניין.

 

8.2 נאסר על המשתמשים להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסת-היפוך (reverse engineering), או למכור באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, כל חלק מן המידע והתכנים הכלולים באתר ללא הסכמה מראש ובכתב של המוזיאון ו/או של אותם צדדים שלישיים (לפי העניין). כמו כן, אין לעשות שימוש באתר באופן המהווה או שעשוי להוות הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של המוזיאון או (לפי העניין) של אותם צדדים שלישיים, ללא הסכמתו המפורשת של המוזיאון לכך בכתב ומראש.

 

8.3 סימני המסחר באתר הם קניינו של המוזיאון או, במידה שפורסמו מטעמם של צדדים שלישיים, לרבות מפרסמים או שותפים עסקיים - קניינם של אלו בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם של המוזיאון או (לפי העניין) אותם צדדים שלישיים כאמור לעיל, בכתב ומראש.

 

9. חובות המשתמש

 

השימוש באתר כפוף לתנאים הבאים:

 

9.1 הזכות לעשות שימוש במידע ובתכנים המוצגים באתר נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי בכל אלה למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע או בתכנים כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע ובתכנים המתפרסמים באתר לצורך הצגתם ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתו של המוזיאון לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, אם וככל שתינתן. המשתמש מתחייב כי הוא יימנע מלאגור מידע ותכנים הכלולים באתר באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ מידע ותכנים כאמור ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת.

 

9.2 המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר, במידע, בתכנים, בשירותים המופצים או הכלולים בו אך ורק על פי החוק ובהתאם להוראות תנאי השימוש.

 

9.3 המשתמש מתחייב שלא לקשר (link) לאתר ו/או להשתמש בו ו/או במידע, בתכנים, ובשירותים הכלולים בו לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של: (א) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; (ב) מידע או חומר אחר שאינו חוקי או האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי; (ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של המוזיאון ו/או של צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; או (ד) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של המוזיאון.

 

9.4 המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ו/או התכנים הכלולים בו ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לאתר ו/או למוזיאון ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.

 

9.5 המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של המוזיאון, במקרים בהם המוזיאון יחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם תנאי השימוש ו/או כל דין, הוא יהיה רשאי להפסיק פעילותו של המשתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP, להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש לרשויות הרלוונטיות ו/או לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתו של המשתמש, כי הינם נפגעים מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר המוזיאון ימצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינו ו/או על זכויותיו ו/או זכויות צדדים שלישיים.

 

10. הגבלת אחריות

 

10.1 מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלו, המוזיאון ו/או מי מטעמו לא יישאו בחבות או באחריות כלשהי בכל אחד מאלה:

 

10.1.1 לכל הוצאה, אובדן או נזק עקיפים, תוצאתיים או נסיבתיים (לרבות הפסד כלכלי, אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב), אשר יגרמו למשתמש או לצד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש באתר ו/או מעשה או מחדל של המוזיאון ו/או מי מטעמו;

 

10.1.2 לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באתר (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר) וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה במוזיאון, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי השימוש ולא יזכו את המשתמש בכל סעד ו/או זכות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא תהא למשתמש כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקוט המוזיאון עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור;

 

10.1.3 לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם מעשים או מחדלים של המשתמש ו/או צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת).

 

10.1.4 לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת.

 

10.1.5 לכל הוצאה, אובדן או נזק שייגרמו למשתמש כתוצאה מעדכון ו/או ביטול ו/או הסרה של תכנים מהאתר ו/או הורדת האתר (או חסימת הגישה אליו) לפרקי זמן סבירים ומקובלים לצרכי תחזוקה ו/או שדרוג.

 

10.1.6 השימוש הרציף באתר תלוי, בין השאר, בזמינותן, תקינותן ושרידותן של רשת האינטרנט ו/או (לפי העניין) רשת התקשורת הסלולארית, אשר כידוע, בחלק מן הזמנים ו/או האזורים במדינת ישראל אינה מלאה ורציפה. המוזיאון ו/או מי מטעמו, לא יישאו באחריות לכל הפסד, הוצאה, אובדן או נזק, לרבות נזק מיוחד, תוצאתי או עקיף, שנגרם בקשר לפעילות או אי פעילות של האתר, ובכלל זה (ומבלי לגרוע) בקשר לטעות, תקלה או כשל טכני או אחר בצפייה במידע.

 

10.1.7 האתר עשוי לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר ואחרות ואין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתכנים ו/או בדרך העברתם. 

 

10.1.8 רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. המוזיאון נוקט במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן במסגרת השימוש באתר, אולם על המשתמש לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות לאתר. המוזיאון אינו מתחייב שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו. בגלישה באתר, ובמסירת פרטי המשתמש, המשתמש משחרר את המוזיאון ו/או מי מטעמו מאחריות לכל נזק שייגרם לו ו/או למי מטעמו עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד המוזיאון ו/או מי מטעמו בקשר לכך.

 

11. שירות לקוחות

 

לצורך פניה או בירור בכל נושא הקשור לאתר או לשירותים המוצעים דרכו ניתן לפנות בטלפון:

02-6708811 או באמצעות באמצעות פניה אל דוא"ל בכתובת: info@imj.org.il.

 

12. שונות

 

12.1 המוזיאון שומר לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף, מעת לעת,  את  תנאי השימוש, לפי שיקול דעתו, ובלא צורך לקבל את הסכמתם המוקדמת של המשתמשים, בהודעה שתתפרסם באתר. נוסחם המחייב של תנאי השימוש הנו זה שיופיע מעת לעת באתר. באחריות המשתמש להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, בתנאי השימוש. המשך השימוש באתר לאחר ביצוע שינוי כאמור יהווה ראיה לאישור המשתמש בדבר קבלת השינויים. מומלץ למשתמש לעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעיין בשינויים שחלו (אם חלו) בתנאי השימוש. על אף האמור לעיל, מובהר כי כל שינוי בתנאי השימוש לא יחול ביחס לעסקאות שאושרו ע"י המוזיאון, ועל עסקאות כאמור יחולו תנאי השימוש כנוסחם בעת אישור העסקה מצד המוזיאון.

 

12.2 כל מחלוקות, טענות ותביעות בקשר לאתר לרבות, אך לא רק, בקשר עם המידע והתכנים המצויים בו, ידונו על פי דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו והצדדים שוללים במפורש סמכות של כל בית משפט אחר לעניין זה. 

 

12.3 במידה והוראה מהוראות תנאי השימוש, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי השימוש ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו.

 

12.4 כל שיהוי מצד המוזיאון בקיום זכות המגיעה לו או אי עמידה שלו על זכות המגיעה לה לפי תנאי השימוש או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור של המוזיאון על זכות כאמור.