Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

רצפת פסיפס

רצפת פסיפס

רצפת פסיפס

אבן

גובה 276 ס"מ, רוחב 435 ס"מ

רשות העתיקות
IAA:

1963-934/1-3

ארכיאולוגיה/התקופה ההלניסטית, רומית וביזנטית

במרכז הפסיפס, שנחשף בבית־כנסת בצפון בית־שאן, מתואר מבנה שבחזיתו שני עמודים. המבנה מייצג כנראה את בית־המקדש ואת קיר ארון־הקודש בבית־הכנסת גם יחד. בתוכו נראה הארון מכוסה בפרוכת, ולצדיו מנורות גדולות בעלות נרות זכוכית, מחתות ושופרות – כולם מכלי הטקס ששימשו בבית־המקדש. העדר האתרוג, הלולב, ההדס או הערבה, השכיחים בעיטורי בתי־הכנסת בתקופה זאת, מעלה את האפשרות שבית־הכנסת שימש את בני הקהילה השומרונית שחיו בבית־שאן.
השומרונים הפנו את גבם לפולחן היהודי בירושלים והקימו מקדש חלופי על הר גריזים. תיאור המקדש וכליו בבתי־הכנסת שלהם דומה ביותר לזה המופיע בבתי־הכנסת היהודיים, חוץ מארבעת המינים שהיו סמל מובהק לפולחן היהודי בבית־המקדש ונשמטו ממנו במכוון.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

Treasures of the Holy Land, Ancient Art from the Israel Museum, The Metropolitan Museum of Art, New York, 1986