Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

כתובת הלכתית מרצפת בית כנסת

כתובת הלכתית מרצפת בית כנסת

כתובת הלכתית מרצפת בית כנסת

אבן

גובה 330 ס"מ, רוחב 440 ס"מ, עומק 5.5 ס"מ

רשות העתיקות
IAA:

1974-2045

ארכיאולוגיה/התקופה ההלניסטית, רומית וביזנטית

כתובת עברית וארמית זו, ששובצה בפסיפס הרצפה בכניסה לבית הכנסת ברחוב, היא העותק הקדום ביותר של טקסט תלמודי שהגיע לידינו. תוכנה הוא הלכות שמיטה ודיני תרומה ומעשרות, החלים רק בארץ–ישראל. בתוך כך היא מתווה את “תחומי ארץ–ישראל" ואת מגוון תוצרתה החקלאית. הכתובת מגדירה גם את גבולותיה של בית שאן הסמוכה לרחוב, שהייתה ברובה לא–יהודית ולכן אין המצוות חלות בתוכה.