Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

פינת הייחוד ('גנוּני')

פינת הייחוד ('גנוּני')

פינת הייחוד ('גנוּני')

שחזור מנהג שהיה מקובל בכורדיסתאן העיראקית
עד המחצית הראשונה של המאה ה־20
אריגי צמר

רכישה בנדיבות הברונית אליכס דה-רוטשילד, פריז

מס' רישום:

B74.1010, B80.0163, B80.0198, B80.0201, B80.0213, B80.0995, B81.0120, B81.0136, B81.0263, B81.0620, B81.0951

אמנות ותרבות יהודית

לזוג הצעיר בכורדיסתאן העיראקית נהגו להקצות פינה מבודדת מיוחדת ('גנוּני') בבית הורי החתן, שם הם נפגשו לאחר טקס הכלולות בפעם הראשונה ביחידות ומימשו את נישואיהם. במהלך שבוע שבע הברכות ישנו בני־הזוג ב'גנוני' וביניהם ילד קטן, מנהג שהיה בעל רובד סמלי של הבטחת פריון, אך גם מנע מגע גופני נוסף בין השניים עד אשר תשוב הכלה ותטבול במקווה. פינה זו היא כנראה אחת הדוגמאות הקרובות ביותר למה שמכונה בתלמוד 'חופה' ומכוון לביתו של החתן או לחדר בו. את יריעות ה'גנוני' ארגו גברים יהודים והן שימשו בבית ואף לכיסוי ארונות קבורה בטקס הלוויה.