Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

כתובת מארון-הקודש בבית-הכנסת אבן-עזרא

כתובת מארון-הקודש בבית-הכנסת אבן-עזרא

כתובת מארון-הקודש בבית-הכנסת אבן-עזרא

עץ מגולף
כתובת: "[מ]ר'ו'ר [מורנו ורבנו] שלמה הנחטף בקצרות שנים רוח יי תניחנו ונחם לב אח"

כתובת: "[מ]ר'ו'ר [מורנו ורבנו] שלמה הנחטף בקצרות שנים רוח יי תניחנו ונחם לב אח"

מתנת יעקב מיכאל, ניו-יורק, לזכר רעייתו ארנה זונדהיימר מיכאל

מס' רישום:

B64.12.4273

194/005

אמנות ותרבות יהודית

כתובת זו מימי-הביניים עיטרה את ארון-הקודש בבית-הכנסת אבן-עזרא בפוסטאט; חלקים אחרים ממנה שמורים בקהיר ובמוזיאון הלובר בפריז. האנשים הנזכרים בכתובת, ובהם ר' סולומון, נמנו עם משפחת אלאמשאטי המכובדת - משפחת סוחרים, מלומדים ומנהיגים בקהילה המצרית.
ראשיתו של בית-הכנסת אבן-עזרא במאה ה-7, וסבורים שהרמב"ם התפלל בו. בעליית הגג של בית-הכנסת היתה הגניזה הידועה - אוצר בלום של אלפי מסמכים יהודיים, אשר נחשף בסוף המאה ה-19.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

Perugia, Gioia (ed.), Treasures of Jewish Art: The Jakob, Erna, and Charles Michael Legacy in the Israel Museum, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2016