Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

צלמית בדמותו של דז'ד-דז'חותי-יופ-ענח', המפקח על האחוזות, כורע ובידיו מקדש שבתוכו דמות אוזיריס

צלמית בדמותו של דז'ד-דז'חותי-יופ-ענח', המפקח על האחוזות, כורע ובידיו מקדש שבתוכו דמות אוזיריס

צלמית בדמותו של דז'ד-דז'חותי-יופ-ענח', המפקח על האחוזות, כורע ובידיו מקדש שבתוכו דמות אוזיריס

שחם

גובה 19 ס"מ, רוחב 6 ס"מ

מתנת אברהם גוטרמן, ניו-יורק, לידידי מוזיאון ישראל בארה"ב

מס' רישום:

97.63.44

ארכיאולוגיה/ארכיאולוגיה מצרית
מפרסומי מוזיאון ישראל:

בן-תור, דפנה, המצרים הקדמונים בני האלמוות: אמנות מצרית עתיקה מאוסף אברהם גוטרמן, מוזיאון ישראל, ירושלים, 1997

תערוכות:

המצרים הקדמונים בני האלמוות: אמנות מצרית עתיקה מאוסף אברהם גוטרמן, מוזיאון ישראל, ירושלים, 02/10/1997 - 28/10/1997
אימוגליפים: מכתב החרטומים לאימוג'י, מוזיאון ישראל, ירושלים, 16/12/2019 - 04/07/2021