Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

צלמית בדמות ודג'ת, גבירת הדלתה, המתוארת על מאפייניה החייתיים - אישה בעלת ראש אריה ולראשה הקוברה

צלמית בדמות ודג'ת, גבירת הדלתה, המתוארת על מאפייניה החייתיים - אישה בעלת ראש אריה ולראשה הקוברה

צלמית בדמות ודג'ת, גבירת הדלתה, המתוארת על מאפייניה החייתיים - אישה בעלת ראש אריה ולראשה הקוברה

ברונזה

גובה 21.1 ס"מ, רוחב 5.9 ס"מ, אורך הבסיס 14.7 ס"מ

מתנת אברהם גוטרמן, ניו-יורק, לידידי מוזיאון ישראל בארה"ב

מס' רישום:

97.063.0041

ארכיאולוגיה/ארכיאולוגיה מצרית
מפרסומי מוזיאון ישראל:

בן-תור, דפנה, המצרים הקדמונים בני האלמוות: אמנות מצרית עתיקה מאוסף אברהם גוטרמן, מוזיאון ישראל, ירושלים, 1997

תערוכות:

המצרים הקדמונים בני האלמוות: אמנות מצרית עתיקה מאוסף אברהם גוטרמן, מוזיאון ישראל, ירושלים, 02/10/1997 - 28/10/1997