Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

גביע לקידוש נושא כתובת הקדשה ומעוטר בסצנות מהתנ"ך

גביע לקידוש נושא כתובת הקדשה ומעוטר בסצנות מהתנ

גביע לקידוש נושא כתובת הקדשה ומעוטר בסצנות מהתנ"ך

זהב רקוע, חרות, ומוחתם

כתובת: "כוס רוי'[ה] להודות לה' בשיר וברננים נתן לנדבה לכבוד שוכן מעונים ה"ה הקצין המפורסם הנדיב כ"ה מיכל ב'ה'ר'י' [בן הרב רבי יעקב] שפייאר זצ"ל אשר נדבה רוחו טהור והניח סך מסוים לכמה דברים טובים ובתוכם הוא ג כ [גם כן] אשר הקדיש לב ה [לבית הכנסת] כוס ההוא לקדש בו בכל י"ט [יום טוב] ויהי' עולה לו לזכרון לפני ה' תמיד [שמות כח: כט] וכאשר ציווה כן עשו יורשי' שלו ונתקיימה צואתו הי' [היא] יום דלת בית טבת ת.כ.ק.ה לפ"ק [28 בדצמבר 1764]"

גובה 15.2 ס"מ, קוטר 9.5 ס"מ

התקבל באמצעות החברה לתקומת תרבות ישראל (JCR)

מס' רישום:

B52.09.5240

133/120

אמנות ותרבות יהודית

הגביע המפואר מעוטר בתמונות של יעקב הנאבק במלאך, חלום יעקב ועקדת יצחק. על פי הכתובת שהגביע נושא הוא כלול בצוואה של מיכל שפייאר בן למשפחת יהודי-חצר, ובה הוא הוריש לבית הכנסת גם כספים "לכמה דברים טובים". יורשיו קיימו את צוואתו בתאריך העברי ד' בטבת תקכה (28 בדצמבר 1764).

מפרסומי מוזיאון ישראל:

יופי וקדושה: מוזיאון ישראל חוגג 40. סדרת תערוכות לרגל חגיגות ה-40 של מוזיאון ישראל, ירושלים, צלמונה, יגאל, 2006

3x50@50: IMJ Collection Highlights, The Israel Museum, Jerusalem, 2015

תערוכות:

חקר מוצאות: אוצרות תרבות שנבזזו במלחמת העולם השנייה, מוזיאון ישראל, ירושלים
יופי וקדושה: יצירות-מופת מכל הזמנים, מוזיאון ישראל, ירושלים, 29/03/2005 - 12/11/2005