Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

פרוכת של חברה קדישא גמילות חסדים

פרוכת של חברה קדישא גמילות חסדים

פרוכת של חברה קדישא גמילות חסדים

קטיפת כותנה, רקמת חוטי מתכת מוגבהת על מגזרות קרטון, פתיל קטיפה; בטנת פשתן

כתובות: "כתר תורה"; "לזכרון בהיכל ה'"; "מאת כ' [כבוד] איצק בן כ' [כבוד] ליב כהן ז"ל ואשתו מ' שינה בת כ' [כבוד] אברהם לוי ז"ל גבאית דח"ק [של חברה קדישא] גמילות חסדים בשנת בׄבׄיׄתׄ אׄלׄהׄיׄםׄ נׄהׄלׄךׄ לפק [=תר"ה (תהילים נה: טו)]"

גובה 102 ס"מ, רוחב 70 ס"מ

התקבל באמצעות ירס"ו, ארגון להשבת נכסי היהודים

מספר בנקודת האיסוף בוויסבאדן: T424

מס' רישום:

B50.02.1792

152/079

אמנות ותרבות יהודית
תערוכות:

חקר מוצאות: אוצרות תרבות שנבזזו במלחמת העולם השנייה, מוזיאון ישראל, ירושלים