Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

כתר ארם צובא

כתר ארם צובא

כתר ארם צובא

דיו על קלף

גובה 32 ס"מ, רוחב 23 ס"מ

מכון בן-צבי
מס' רישום:

2004.27/292

ארכיאולוגיה/היכל הספר

כתר ארם צובא הוא כתב-היד העתיק ביותר של התנ"ך בשלמותו המוכר לנו. הוא גם המקור המוסמך והמדויק ביותר הן של הטקסט המקראי, הן של מערכת הניקוד, הטעמים והמסורה. את הכתר כתב הסופר שלמה בן בויאעא לפני יותר מאלף שנה, ובעל המסורה אהרון בן אשר הגיה, ניקד ומסר אותו. הכתר זכה למעמד מיוחד של סמכות, כבוד וקדושה בשל מסורת עתיקה, שלפיה כתב-יד זה היה לפני הרמב"ם בשעה שקבע את הלכות ספר-התורה. הכתר נכתב בארץ-ישראל בראשית המאה העשירית, נשדד והורד למצרים בסוף המאה הי"א, ונמסר לקהילת ארם צובא למשמרת בסוף המאה הי"ד.בפרעות שנעשו בדצמבר 1947 ביהודי חלב, היא ארם צובא, נפגע הכתר. כיום יש בידינו רק 295 דפים מתוך 487 שהיו בספר השלם.כתר ארם צובא הופקד כהקדש בידי מכון בן-צבי ומוצג כאן על פי החלטת ועד הנאמנים של הספר.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

פרלמן, משה, מגילות ים המלח בהיכל הספר, מוזיאון ישראל, ירושלים, 1988, עברית / אנגלית

תערוכות:

גולת הכתר :נדודיו של כתר ארם צובא, מוזיאון ישראל, ירושלים, היכל הספר ,המפלס התחתון, 08/06/2004 - 08/06/2005