Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

רונית אגסי

הדייר החדש
בבית טיכו

    3 באוקטובר 2017 - 9 באפריל 2018
  • אוצרים: יונה פישר ותמנע זליגמן
  • בית טיכו
  • טכניקה מעורבת
אמנית: רונית אגסי

באמצעות חפצים מטופלים ולוחות דיקט שמשולבים בהם חפצים וציור, חריתה והדבק, רונית אגסי בונה סביבה מלאה בזיכרונות עבר מצד אחד, ואיום ממשמש ובא בצד האחר. החפצים קשורים לבית ולילדות ויש בהם מוטיבים חוזרים — כלי תחבורה, שמים וים, חייל עייף ואוהל צבאי, וגם חוסר הוודאות של הגירה, ארעיות ופליטות. ברקע שלוש נשים ושמן מארי המלוות את רונית אגסי מילדותה, כל אחת בדרכה - הצעירה בפסל הרקדנית המפורסם של אדגר דגה; מארי קירי, המדענית מגלת הרדיום; ומארי אלמונית שכתבה מכתב אהבה מוצפן למאהבה האסור. ומי הוא הדייר החדש? בהדהוד למחזהו של אז'ן יונסקו בשם זה, האם הוא האמנית, שמביאה לבית טיכו, ביתה החדש הזמני, את החפצים והפריטים החשובים לה, או שמא יונה פישר, אוצר התערוכה, המצביע על מיקומו של כל פריט ופריט וקובע את סידור החללים.