Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

ג'ורג' הקדוש על סוס

ג'ורג' הקדוש על סוס

ג'ורג' הקדוש על סוס

טיח וצבע

גובה 65 ס"מ, רוחב 95 ס"מ

רשות העתיקות
IAA:

2009-1362/1

ארכיאולוגיה/אמנות וארכיאולוגיה אסלאמית

מתווה זה התגלה מתחת לציור הקיר המתאר קדושים.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

זליגמן, י', "הנהנה לדבר סרה באדם שאינו נוכח, אינו ראוי לאכול ליד שולחן זה"–ציור קיר צלבני ממנזר מריה בעמק יהושפט. בתוך חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה ד', עורכים, ד' עמית ואחרים, ירושלים, 2010, עברית