Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

“בית דוד“ על מצבת ניצחון

“בית דוד“ על מצבת ניצחון

“בית דוד“ על מצבת ניצחון

בזלת

גובה 34 ס"מ, רוחב 32 ס"מ

רשות העתיקות
IAA:

1996-125, 1993-3162

ארכיאולוגיה/ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית

מצבת ניצחון זו, הכתובה ארמית, מכילה את האזכור המוקדם ביותר לשושלת בית דוד מחוץ למקרא.
האסטלה הוצבה בידי חזאל מלך ארם והוא מתפאר בה בניצחונותיו על אויביו. חזאל מכריז בכתובת כי הרג את יהורם מלך ישראל ואת אחזיה, מלך יהודה מ"בית דוד". דברים אלה סותרים לכאורה את הכתוב בספר מלכים, ששם מסופר כי יהורם ואחזיה נהרגו בידי יהוא, שתפס את כס מלכות ישראל במקום יהורם.
הכתובת:
[...]וגזר[...] אבי עלה [עליו בה]לחמו בא[...] וישכב אבי, הלך אל [אבותי]ו ויבוא (=ונכנס) מלך י[ש]ראל קודם לארץ אבי, [ו]ימלך הדד א[ותי] אני. וילך הדד לפני [ו]אצא (למלחמה)משבע[ת---] י ממלכתי. ואהרג מל[כים שב]עים אוסְרֵי א[לפי ר]כב ואלפי סוסים. [הרגתי את יהו]רם בן [אחאב] מלך ישראל והרג[תי את אחז]יהו בן [יהורם מל]ך בית-דוד. ואשים [את עריהם חורבות ואהפך] את ארצם ל[שממה...] אחר [... ויהוא מ]לך על יש[ראל... ואשים] מצור על [...]

מפרסומי מוזיאון ישראל:

The Israel Museum, Publisher: Harry N. Abrams, Inc., 2005