Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

קודש הקודשים מן המקדש בערד

קודש הקודשים מן המקדש בערד

קודש הקודשים מן המקדש בערד

אבן גיר

רשות העתיקות
IAA:

1967-1401, 1967-1402, 1967-1403

ארכיאולוגיה/ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית

במצודת ערד נחשף מקדש קטן – המקדש היהודאי היחיד שהתגלה מעולם. המבנה, כמקדשים קדומים אחרים וביניהם המקדש בירושלים, מורכב מכמה יחידות, המבטאות דרגות קדושה שונות. בתוככי המקדש פנימה היה קודש הקודשים ובו ניצבה מצבה חלקה, שייצגה אולי את נוכחות האל, וכן שני מזבחות ועליהם שרידי מנחת הקטורת האחרונה שהוקטרה שם.
המקדש נהרס במתכוון בימי חזקיהו, המלך שביקש לבטל את כל מקומות הפולחן שמחוץ לירושלים.