הבנק הראשון

מ-5 ביוני עד 30 באוגוסט, 1992

מקום: ביתן המטבעות

שחזור האולם המרכזי של בנק אנגלו-פלשתינה ביפו 1903. בתערוכה יוצגו שטרותומסמכים נדירים המשקפים את ימי ראשית ההתיישבות בארץ ישראל. כולל מסמך נדיר בחתימת ידו של תאודור הרצל