Home Page

עמוד הבית

 

 

Still Life

טבע דומם

 

 

Human Figure

דמות אדם

 

 

Landscape

נוף ותפנים

 

 

Genre

חיי היום יום

 

 

Narrative Scenes תאורים סיפוריים

 

 

About the Exhibition אודות התערוכה

 

       
       
    יצירות "אמנות מנוונת" שהחליף מטה רוזנברג  


 

חילופי היצירות שניהל "מטה רוזנברג" עמדו במוקד החקירות שערכו מיד עם תום המלחמה "המשרד לשירותי אסטרטגיה" ( OSS, Office of Strategic Services ) ו"היחידה לחקר ביזת אמנות" ( ALIU, Art Looting Investigation Unit ) האמריקניים. לסוחר האמנות הגרמני גוסטב רוחליץ היה תפקיד מרכזי בשחזור הביזה. חקירתו העלתה תמונה מדויקת, שבאמצעותה היה אפשר לשחזר את רשימות היצירות שהוחלפו באחרות. כך התברר, שמפברואר 1941 עד נובמבר 1943 ערך "מטה רוזנברג" 28 עסקות החלפה באמצעות 6 בני–אדם, מהן 18 בתיווכו של אותו רוחליץ. בעסקות אחדות זכו היטלר או ריבנטרופ ביצירות, וברובן זכה הרמן גרינג.

הצורך להחליף יצירות נולד מחוסר האפשרות להכניס לשטחי הרייך ציורים של אמנים מודרנים, שהאידאולוגיה הנאצית ראתה בהם "אמנות מנוונת". כך הוחלפו ציורים רבים מאת פיקאסו ומאטיס, שנמצאו במלאים שהוחרמו, ובעיקר באלה של פול רוזנברג - סוחר היצירות של פיקאסו שנים רבות — תמורת יצירות שהלמו יותר את טעמם של הנמענים, והיו על–פי–רוב מעשה ידיהם של אמנים פלמים והולנדים. רבות מיצירות אלה, שנמצאו במחסני "מטה רוזנברג" ואצל רוחליץ, הושבו לבעליהן מיד אחרי המלחמה. תמונות אחדות התגלו אצל סוחרים בשווייץ על–ידי רוזנברג עצמו. אחרות — כגון, יצירתו של פרנאן לז'ה, "אישה באדום וירוק", שקיבלה את השם "אביר עטוי שריון" — זוהו מאוחר יותר. זיהוי היצירה איפשר לצרפת להשיבה בספטמבר 2003 ליורשיו של פול רוזנברג.

 אודות התערוכה
..............................................
יצירות שבזזו גופים נאציים ..............................................
יצירות אמנות מנוונת
שהחליף מטה רוזנברג
..............................................
יצירות שהושבו אחרי המלחמה
..............................................
יצירות שנרכשו בשוק הפריזאי
..............................................
יצירות שמקורן אינו ידוע
..............................................
יצירות שהושבו מגרמניה
לצרפת ב - 1994
..............................................

 


למאגר התערוכות , מוזיאון ישראל | מוזיאון ישראל, ירושלים | כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-
To The Israel Museum Exhibition Online | The Israel Museum, Jerusalem | Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-