Information Center for Israeli Art English

עמיקם שוב, צלם טבע ונוף. הוראה- ראש היחידה לצילום ומולטימדיה בפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת תל אביב. גר במושב גני עם.