Information Center for Israeli Art English

עמרי ברום, פסל. נולד 1956.

לימודים

בצלאל, ירושלים, כתלמיד שלא מן המניין
עסק בלימוד עולם הנסתר ובלימודים רב תחומיים