Information Center for Israeli Art English

צדוק בסן, צלם. נולד בירושלים 1882. הרבה לצלם את הקהילה החרדית בישוב הישן בירושלים בראשית המאה העשרים. נפטר 1956.