Information Center for Israeli Art English

שפי בלייר, צלמת, נולדה בגבעתיים 1964.

הוראה

האקדמיה לעיצוה ולחינוך ויצ''ו חיפה

פרסים

1989 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע''ש שרת
1997 פרס עידוד היצירה, משרד החינוך והתרבות