Information Center for Israeli Art English

צבי אוליביצקי, צייר. נולד בחיפה ב- 1930. לפני שהתגייס למלחמת השחרור למד אצל הצייר הניך. לאחר שנפצע בקרבות ושוחרר, המשיך ב-1950 את לימודיו באולפן לציור שעל יד ההסתדרות. מוריו: מ. שמי א. ישכיל, צ. מאירוביץ. ב-1951 זכה בסטיפנדיה ממשלתית ללימוד שנה בבצלאל, ירושלים. באותה שנה השתתף לראשונה בתערוכה כללית בתל אביב ובחיפה. אחר כך חזר ללמוד באולפן לציור עד 1953.

לימודים

למד אצל הצייר הניך. לאחר שנפצע בקרבות ושוחרר, המשיך ב-1950 את לימודיו באולפן לציור שעל יד ההסתדרות. מוריו: מ. שמי א. ישכיל, צ. מאירוביץ.
1950-1953 Histadrut Studio for Art, Tel Aviv
With Shemi, Yaskil and Meirovitch

פרסים

ב-1951 זכה בסטיפנדיה ממשלתית ללימוד שנה בבצלאל, ירושלים